REKRUTACJA do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych


W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu Nabór: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Przydatny słowniczek dla kandydata:

Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.

Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian: - prób sprawności fizycznej - dot. kandydatów do klas sportowych, - predyspozycji językowych - dot. kandydatów do klas dwujęzycznych, - uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych – dot. kandydatów do klas artystycznych. Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.


Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru. W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, podanie może zostać przesłane pocztą lub podpisane i przesłane przez ePUAP.

Kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do co najwyżej pięciu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk.


UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach pięciu szkół, do których chciałbyś się dostać. Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse na dostanie się do szkoły!!!Kandydatom życzymy udanego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w GdańskuHARMONOGRAM DZIAŁAŃ KANDYDATÓW

zgodny z §11b ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493 z późn.zm)


Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
od 15 czerwca 2020 do 10 lipca 2020 do godz. 15.00
Uzupełninie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej
od 26 czerwca 2020 do 10 lipca 2020 do godz. 15.00
Złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddział dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych
od 15 czerwca 2020 do 22 czerwca 2020 do godz. 15.00
Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych*
od 23 czerwca 2020 do 07 lipca 2020 II termin: do 30 lipca 2020
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*
od 23 czerwca 2020 do 07 lipca 2020 II termin: do 30 lipca 2020
Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych. Przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji językowych (klasy wstępne)*
od 23 czerwca 2020 do 07 lipca 2020 II termin: do 30 lipca 2020
Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianów uzdolnień kierunkowych
I termin: do 9 lipca 2020 II termin: do 31 lipca 2020
Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
I termin: do 9 lipca 2020 II termin: do 31 lipca 2020
Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)
I termin: do 9 lipca 2020 II termin: do 31 lipca 2020
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
od 31 lipca 2020 do 04 sierpnia 2020 do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 11 sierpnia 2020
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
od 15 czerwca 2020 do 14 sierpnia 2020
Potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
od 13 sierpnia 2020
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu**
do 18 sierpnia 2020 do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 do godz. 14:00
Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 20 sierpnia 2020


* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej. ** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej (e - mail ). Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

https://www.gdansk.uw.gov.pl/4416-harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021