Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku(w skład, którego wchodzi: Przedszkole nr 6 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

 1. Szkoła nie posiada urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących
 2. Szkoła nie zapewnia nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)
 3. W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
 4. Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu.
 5. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować
 6. Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji).
 7. Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.
 8. Mapy zgodnie z przepisami są wyłączone z dostosowania dostępności.
 9. Wszystkie nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania strony zgłaszane są na bieżąco do Gdańskiego Centrum Usług Informatycznych, które zajmuje się administrowaniem stron placówek oświatowych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Wszelkie uwagi i wnioski można kierować na adres: sekretariat@zsp6.edu.gdansk.pl

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Prezydent Miasta Gdańska

Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12

80-801 Gdańsk

E-mail: umg@gdansk.gda.pl

Telefon: 58 5244500

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gdańsku wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk

 1. Do budynku prowadzą 4 główne wejścia: wejścia główne do budynków A, B i C oraz do oddziałów przedszkolnych. Wejścia dostępne są dla osób niepełnosprawnych.; po wejściu do bud. A i C osoba na wózku może przejechać przez bramki, Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do bud. C.
 2. W budynku szkoły mamy 4 windy - po 2 szt. w budynkach A i C oraz w auli budynku B platformę dla niepełnosprawnych, do auli dojazd do drzwi zewnętrznych podjazdem dla niepełnosprawnych
 3. Korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach
 4. Na każdym piętrze znajdują się toalety dla niepełnosprawnych
 5. W windach oznaczenia numerów pięter w języku Braille'a na guzikach
 6. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynkach są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 9. Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.

Przedszkole nr 6, ul. Aleksandra Dulin'a 8, 80-180 Gdańsk

 1. Jedno wejście główne dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 2. Korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach.
 3. Dostępna jedna toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynkach są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
 7. Przedszkole zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.

 

APLIKACJE MOBILNE

 

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych. 

Raport o stanie dostępności dostępny do wglądu jako załącznik.