Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Szkoła nie posiada urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących

2. Szkoła nie zapewnia nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)

3. W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.

4. Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu.

5. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować

6.Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji).

7. Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

· Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25

· Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów

klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

· Wszelkie uwagi i wnioski można kierować na adres: sekretariat@zsp6.edu.gdansk.pl

Każdy ma prawo:

· zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

· wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

· dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

· wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

· wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

· Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska

· Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12 80-801 Gdańsk

· E-mail: umg@gdansk.gda.pl

· Telefon: 58 5244500 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk

1. Do budynku prowadzą 4 główne wejścia: wejścia główne do budynków A, B i C oraz do oddziałów przedszkolnych. Wejścia dostępne są dla osób niepełnosprawnych.; po wejściu do bud. A i C osoba na wózku może przejechać przez bramki, Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do bud. C.

2. W budynku szkoły mamy 4 windy - po 2 szt. w budynkach A i C oraz w auli budynku B platformę dla niepełnosprawnych, do auli dojazd do drzwi zewnętrznych podjazdem dla niepełnosprawnych

3. Korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach

4. Na każdym piętrze znajdują się toalety dla niepełnosprawnych

5. W windach oznaczenia numerów pięter w języku Braille'a na guzikach

6. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym

i psem przewodnikiem.

7. W budynkach są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

8. Szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych