W załączniku znajduje się druk "ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ", inaczej zwany kartą zaliczeń.

Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przystąpienie dziecka do egzaminu składając podpis w rubryce 2.

Wydrukowaną i podpisaną kartę zaliczeń należy dostarczyć we wskazanym terminie do nauczyciela prowadzącego egzamin.