UŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW

Kolejność działań ze strony rodziców / opiekunów prawnych:

- obowiązkowe zapoznanie się z Regulaminem udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazania materiałów ćwiczeniowych;

- pobranie i wydrukowanie w 2 egzemplarzach (dotyczy nowych uczniów) Umowy użyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych, która będzie obowiązywała przez cały okres edukacji dziecka w naszej szkole;

- zapoznanie się z umową i wypełnienie jej niezmazywalnym długopisem;

- przekazanie czytelnie podpisanej umowy wychowawcy klasy – w 2 egzemplarzach;

- sprawdzenie stanu podręczników w ciągu tygodnia od ich odbioru;

- w przypadku braku uwag podpisanie wszystkich podręczników i obłożenie ich w sztywne okładki.

Kolejność działań ze strony Szkoły:

- wychowawcy przekazują umowy użyczenia do sekretariatu;

- podpisanie umów przez Dyrektora Szkoły i przekazanie ich do biblioteki;

- przygotowanie przez n-li bibliotekarzy pakietu podręczników dla każdego ucznia i potwierdzenia ich wypożyczenia w postaci wydruku;

- wyznaczenie terminu i miejsca odbioru podręczników.

ODBIÓR ĆWICZEŃ

KLASY I-III – materiały ćwiczeniowe będą wydawane przez wychowawców klas w wyznaczonym przez nich terminie i miejscu.

KLASY IV-VIII – materiały ćwiczeniowe będą wydawane 2 września 2022 r. lub w późniejszym terminie – uzależnione od decyzji wychowawcy klasy.

W przypadku zapisania ucznia do szkoły w ciągu roku szkolnego termin wydania ćwiczeń uzależniony będzie od przyznania środków na ich zakup i od realizacji zamówienia. 


Jeśli ktoś zniszczył, zalał lub zgubił podręcznik to należy zastosować się do informacji podanych oddzielnie dla każdego poziomu klasowego
(zawierają m. in. wykaz i wycenę podręczników, numer konta do wpłaty oraz email, na który trzeba przesłać potwierdzenie wpłaty).

W przypadku klas I i II należy wybrać edycję podręczników użytkowaną przez dziecko.

Klasa I - edycja Nowi tropiciele

Klasa I - edycja Elementarz odkrywców

Klasa II - edycja Nowi tropiciele

Klasa II - edycja Elementarz odkrywców

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII