Harmonogram zwrotu podręczników i innych książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

Jeśli ktoś zniszczył, zalał lub zgubił podręcznik to należy zastosować się do informacji podanych oddzielnie dla każdego poziomu klasowego
(zawierają m. in. wykaz i wycenę podręczników, numer konta do wpłaty oraz email, na który trzeba przesłać potwierdzenie wpłaty).

Klasa I

Klasa III

Klasa IV

Klasa VI

Klasa VII


UDOSTĘPNIANIE PODRĘCZNIKÓW

Kolejność działań ze strony rodziców / opiekunów prawnych:

- obowiązkowe zapoznanie się z Regulaminem udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazania materiałów ćwiczeniowych;

- pobranie i wydrukowanie w 2 egzemplarzach (dotyczy pierwszoklasistów i nowych uczniów) Umowy udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych, która będzie obowiązywała przez cały okres edukacji dziecka w naszej szkole;

- zapoznanie się z umową i wypełnienie jej niezmazywalnym długopisem;

- przekazanie czytelnie podpisanej umowy wychowawcy klasy – w 2 egzemplarzach;

- sprawdzenie stanu podręczników w ciągu tygodnia od ich odbioru;

- w przypadku braku uwag podpisanie wszystkich podręczników i obłożenie ich w sztywne okładki.

Kolejność działań ze strony Szkoły:

- wychowawcy przekazują umowy udostępniania do sekretariatu;

- podpisanie umów przez Dyrektora Szkoły i przekazanie ich do biblioteki;

- przygotowanie przez n-li bibliotekarzy zestawów podręczników dla wszystkich uczniów i wydanie ich wychowawcom - najpóżniej do 15 września;

- wychowawca przygotowuje pakiet podręczników dla każdego ucznia, a przydzielone mu numery wpisuje do tabeli we właściwych rubrykach;

- uczeń / rodzic / opiekun prawny sprawdza poprawność wpisu do tabeli z otrzymanymi podręcznikami i po stwierdzeniu zgodności odbiór wszystkich podręczników potwierdza podpisem;

- termin i miejsce wydania podręczników ustala wychowawca.

ODBIÓR ĆWICZEŃ

KLASY I-III – materiały ćwiczeniowe będą wydawane przez wychowawców klas w wyznaczonym przez nich terminie i miejscu.

KLASY IV-VIII – materiały ćwiczeniowe będą wydawane przez wychowawców klas w wyznaczonym przez nich terminie i miejscu.

W przypadku zapisania ucznia do szkoły w ciągu roku szkolnego termin wydania ćwiczeń uzależniony będzie od przyznania środków na ich zakup i od realizacji zamówienia.