REGULAMIN REKRUTACJI NA LETNIE PÓŁKOLONIE 2024 ORGANIZOWANE PRZEZ ZSP 6 W GDAŃSKU

1. Letnie półkolonie prowadzone będą w dwóch turnusach:

I turnus w dniach 24.06 – 28.06.2024r. w godzinach 07 00 – 16 00 wyłącznie dla uczniów klas pierwszych.

II turnus w dniach 01.07 – 05.07.2024r. w godzinach 07 00 – 16 00 wyłącznie dla uczniów klas drugich i trzecich

2. Półkolonie organizowane są dla dzieci z klas I – III będącymi uczniami ZSP6.

3. Rekrutacji dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

4. Z posiedzenia komisji sporządzony zostanie protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.

5. Osoby zainteresowane udziałem dziecka w półkoloniach zgłaszają

a) drogą elektroniczną za pośrednictwem linków do formularzy zgłoszenia dziecka na półkolonie letnie 2024 (osobny link dla uczniów klas 1 i osobny dla uczniów klas 2 i 3).

Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony na stronie szkoły w artykule „Akcja Lato 2024” 10.06.2024r od godziny 12 00 i zostanie zamknięty 14.06.2024r o godzinie 12 00

b) dodatkowo - osobiście w sekretariacie szkoły lub przez „wrzutnię” składają w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Półkolonie 2024” wypełnione dokumenty:

  • uzupełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii wraz z załącznikiem nr 1- klauzula informacyjna RODO,
  • podpisany regulamin półkolonii letnich.

(w/w dokumenty do pobrania na dole artykułu)

6. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych niż miejsc, pierwszeństwo mają:

a) dzieci, których oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują zawodowo,

b) dzieci z rodzin wielodzietnych,

c) w sytuacji kiedy przy zastosowaniu powyższych kryteriów liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc na zimowisku, o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszenia dziecka.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej nie ma odwołania.

7. Dzieci, które nie zostały przyjęte, zostaną wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

8. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie będzie dostępna od 18.06.2024r (wtorek) o godzinie 10.00, a listy uczestników zostaną zamieszczone przy wejściu do budynku nr A.

9. Pierwszego dnia półkolonii kierownik potwierdza rzeczywistą liczbę dzieci i w przypadku niestawienia się uczestnika już zakwalifikowanego w jego miejsce zostaną przyjęte dzieci z listy rezerwowej.

Koszt: 280zł

LINKI do formularzy zgłoszeniowych:

(linki zostaną aktywowane dnia 10.06.2024 o godzinie 12.00)

I turnus w dniach 24.06 – 28.06.2024r. wyłącznie dla uczniów klas pierwszych.

klasa 1

II turnus w dniach 01.07 – 05.07.2024r wyłącznie dla uczniów klas drugich i trzecich

klasa 2 i 3