REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI  ZSP 6

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

w GDAŃSKU

 

Postanowienie ogólne:

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej oraz cateringu dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podczas przerwy obiadowej w godzinach od 11.00 -14.35, a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki,wyjść do kina, zawody itp. obiad wydaje się w godzinach późniejszych maksymalnie do godziny 15.10.
 1. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym  posiłków w tym również rodzicom uczniów.
 2. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce szkolnej, szkoła nie prowadzi sprzedaży oraz wtdawania na wynos.
 3. Podczas pobytu na stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
 4. Po spożytym posiłku brudne naczynia należy odstawić w wyznaczone miejsce.
 5. Na tablicy ogłoszeń przed stołówką wywieszony jest aktualny jadłospis.
 6. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami żywienia i alergenami w żywności.
 7. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek.
 8. Ze względów bezpieczeństwa plecaki należy pozostawić poza stołówką.
 9. Podczas przebywania na terenie stołówki obowiązuje zachowanie ciszy oraz bezwzględny zakaz biegania.

Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

 1. Uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie – po podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych umowy zgłoszenia dziecka na obiady.
 2. Uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane, przez MOPR, Gminę Miasto Gdańsk oraz innych sponsorów.
 3. Nauczyciele oraz inni pracownicy zatrudnieni w szkole wnoszący opłaty indywidualnie za zgodą dyrektora szkoły.
 4. Uczniowie klas 2-8 otrzymaja karty dostepu na obiad system LOCA, pierwsza karta bezpłatnie, koszt za wydanie duplikatu 20,00 zł.

 

BRAK ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY do 15-go DANEGO MIESIĄCA SKUTKOWAĆ BĘDZIE NIE WPUSZCZENIEM UCZNIA NA OBIAD DO MOMENTU UREGULOWANIA PŁATNOŚCI.